Неправителствена оргарнизация “Дреам академи”


Дреам академи е неправителствена оргарнизация създадена с цел да подпомага и развива творците в България.

Организиране и провеждане на културни, образователни, правни, социални програми,
събития,концерти, фестивали, пленери, дискусии, семинари, – Организиране и провеждане на
културни, образователни и други дейности, свързани с популяризирането на българското и
световно културно наследство в гр. Варна, България и чужбина, – Участие в проекти и
програми, свързани с целите, – Съдействие и защита на правата на носителите на авторски и
сродни права, права върху интелектуална собственост, – Организиране и/или участие във
форуми за запознаване на обществеността с проблемите на културата и изкуството,
Организиране и участие в курсове и модули на обучение във връзка с осъществяване на
поставените цели, – Изграждане на информационни и/или учебни центрове, школи, клубове,
Разработване на иновативни подходи и пилотни проекти; – Организиране и провеждане на
кампании с широко гражданско участие, – Създаване на партньорски отношения с местна
администрация, обществени организации, държавна администрация, бизнес среди;
Изготвяне, представяне, участие в законотворческа дейност, – Извършване на маркетингови
изследвания, социално-икономически проучвания и разработване и прилагане въз основа тях
на културни, социално-икономически, правни, образователни политики, програми, проекти
дейности, – Организиране и провеждане на благотворителни мероприятия, – Осъществяване
на контакти и участие в български и международни неправителствени организации с подобни
цели и дейност, – Осъществяване на хуманитарна дейност, информационни и други кампании,- Защита на дейността и правата на членовете на сдружението и на други лица, работещи и/
или подкрепящи осъществяване на неговите цели; – Създаване и издаване на бюлетини и
други информационни материали с тематика изкуство и култура; организиране на събития,
акции, кампании и събития за защита и популяризиране на културата и изкуството в рамките
на закона и по установения от закона ред; – Насърчаване и съдействие за организиране на
културен обмен между България и останалите държави; – Предоставяне на членовете на
сдружението, български и чужди фирми консултантски услуги, подпомагащи тяхната дейност;
Други дейности, свързани с целите на сдружението

Дреам академи е съсредоточена в оргарнизация на благотворителни мероприятия в полза на обществото и е отдадена на тази кауза.

Управителен съвет
СЕРГЕЙ ЛЮБОМИРОВ ПАШЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ
АНДРЕЙ СТОЯНОВ ИЛИЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

РУПЕН АРТЮН БЕНЛИЯН, Държава: БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ:

ТАЗИ СТРАНИЦА СЕ ОБНОВЯВА В МОМЕНТА , МОЛЯ ПРОВЕРЕТЕ СЛЕД НЯКОЛКО ДНИ.

Translate »
error: Content is protected !!